วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมบัญชี MyGL


โปรแกรมบัญชี MyG
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ จะจัดอบรม ให้แก่ผู้ที่สนใจ โปรแกรมบัญชี MyGL ไปใช้งานในการจัดทำบัญชีของกิจการให้เป็นระบบได้อย่างคุ้มค่า
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม MyGL ในการรองรับธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป การผลิต และการบริการได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองเพื่อช่วยในการจัดทำบัญชีของกิจการให้เป็นระบบ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำบัญชีแยกประเภทอย่างง่าย
ด้วยตนเอง
วันเวลาสถนที่จัดอบรม
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถ.พิบูลสงคราม (พระราม 7)
หัวข้อที่อบรม “ทำบัญชีง่ายๆ ด้วยโปรแกรมบัญชี MyGL”
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจและการบันทึกบัญชี (ธุรกิจซื้อมา-ขายไปธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ)
การแนะนำโปรแกรม MyGL
- ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
- ความต้องการระบบ
- วิธีการติดตั้งโปรแกรม
- ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม
- การเรียกใช้เมนูของโปรแกรม
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม MyGL การจัดทำบัญชีทั่วไปโดย โปรแกรม MyGL พร้อมภาคปฏิบัติ สำหรับธุรกิจขนาดย่อม จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการทำบัญชี ได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป MyGL และนำออกเผยแพร่ผ่านWebsite ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้สมาชิก Download ไปใช้งานได้ฟรีนั้น ปรากฎว่ามีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อแนะนำท่านให้รู้จักการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป MyGL ที่มี
Functions ในการตรวจสอบบัญชี การยกยอดบัญชีและการออกรายงานต่างๆ ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ งบทดลอง งบดุลงบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย รวมถึงรายงานภาษี ซื้อและภาษีขาย
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
- อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
- กรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณมณีรัตน์ ติรไพรวงศ์ และทีมงาน
- Programmer ผู้พัฒนาโปรแกรม MyGL
ผู้ควรเข้าร่วมการอบรม
- นักบัญชี หรือผู้จัดทำบัญชี
- ผู้สนใจบัญชีประเภทธุรกิจขนาดย่อม
- ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
- ผู้สนใจทั่วไป
ค่าอบรมรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
สมาชิกสภาฯ 2,500 บาท รวม VAT เป็น 2,675 บาท
บุคคลทั่วไป 3,000 บาท รวม VAT เป็น 3,210 บาท
โดยสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีเป็นด้านบัญชี 6 ชม. 30 นท.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2685-2500 ต่อ 2526,2583,2572-5 โทรสาร 0-2685-2503,0-2685-2539
Posted in ติวบัญชี, บัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, สัมมนา อบรม บัญชี, โปรแกรมบัญชี | Tags:, , 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น