วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี


           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี


  • สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
            ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)
            สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของ แบ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น เงินสด ค่าความนิยม ฯลฯ เป็นต้น
            หนี้สิน หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้ในภายหน้า เช่น เจ้าหนี้ เป็นต้น
            ส่วนของเจ้าของ (ทุน) หมายถึง สิทธิความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่แท้จริงหรือสินทรัพย์สุทธิ คือ สินทรัพย์ทั้งหมด หัก หนี้สินทั้งหมด
     
            สมการบัญชี
            สมการบัญชี หมายถึง สมการที่ว่าด้วยความเท่ากันของหลักการการบัญชีที่ว่า     
จะเห็นได้ว่าเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)  ซึ่งอาจเขียนเป็นสมการบัญชีได้ดังนี้
กรณีที่ 1  ถ้าไม่มีหนี้สิน สมการบัญชีจะเป็นดังนี้
                  สินทรัพย์   =          ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
                       A          =          OE (P)
กรณีที่ 2  ถ้ามีหนี้สิน สมการบัญชีจะเป็นดังนี้
                 สินทรัพย์    =          หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
                        A         =          L + OE (P)

งบดุล

งบดุล หมายถึง งบที่แสดงฐานะทางการเงินของบุคคลหรือกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของอยู่เป็นจำนวนเท่าใด

ประเภทของงบดุล
1. งบดุลแบบบัญชี
ตัวอย่าง    แบบฟอร์มของงบดุลแบบบัญชี
ขั้นตอนในการจัดทำงบดุลแบบัญชี มีดังนี้
ขั้นที่ 1       เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด
                  บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ
                  บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า “งบดุล”
                  บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ปี ที่จัดทำงบดุล
ขั้นที่ 2       ทางด้านซ้ายมือให้เขียนราละเอียดของสินทรัพย์แสดงรายการต่างๆ ของ สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่
ขั้นที่ 3       ทางด้านขวามือให้เขียนรายละเอียดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่กิจการ      มีอยู่
ขั้นที่ 4       รวมยอดทั้ง 2 ด้านให้เท่ากันและอยู่ในระดับเดียวกัน
 2. งบดุลแบบรายงาน


ขั้นตอนในการจัดทำงบดุลแบบรายงานมีดังนี้ 
ขั้นที่1      เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด
                บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ
                บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า “งบดุล”
                บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ปี ที่จัดทำงบดุล
ขั้นที่ 2     ตอนบนเขียนคำว่า “สินทรัพย์” และเขียนรายละเอียดต่างๆ ของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่                 แล้วรวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย์
ขั้นที่ 3     เขียนคำว่า “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” ต่อจากสินทรัพย์ ให้แสดงรายการที่                       เป็นหนี้สินก่อนและตามด้วยรายการที่เป็นส่วนของเจ้าของแล้วรวมยอด
                ทั้งหมดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งจะมียอดเท่ากับสินทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น